Norite Jūsų įmonei pritaikytų pareiginių nuostatų ir vidaus taisyklių? Susisiekite su mumis.
Mob. tel.: 8 672 37273.

Email: info@pareiginiainuostatai.lt

Taip pat galite pasinaudoti “gyvos konsultacijos” langu apačioje.

 

 

NUOSTATŲ PAVYZDŽIAI:

 

 

PAVIRTINTA
UAB „____________________“
Direktoriaus _______________
20 d. įsakymu Nr.

DIREKTORIAUS
PAREIGINIAI NUOSTATAI Nr.____

I. BENROJI DALIS
1. Direktorius – įmonės vadovas (toliau tekste – direktorius) vadovauja visai komercinei ūkinei bendrovės veiklai, organizuoja, kad būtų įvykdyti numatyti komerciniai finansiniai rodikliai.
2. Įmonės direktoriaus pareigos priklauso vadovaujančiųjų pareigų kategorijai.
3. Direktorių skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
4. Draudžiama derinti direktoriaus pareigas su vyriausiojo finansininko bei revizoriaus pareigomis.
5. Direktorius privalo išmanyti:
5.1. įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius gamybinę, ūkinę, finansinę ir ekonominę įmonės veiklą, valstybės, regiono bei vietos valdžios ir savivaldos institucijų nutarimus, nustatančius prioritetines ekonomikos bei atitinkamos šakos vystymosi kryptis;
5.2. kitų institucijų metodinius ir normatyvinius dokumentus, susijusius su įmonės veikla;
5.3. įmonės profilį, specializaciją, struktūros ypatumus, darbo specifiką ir asortimentą;
5.4. bendrovės ekonominio ir socialinio vystymosi perspektyvą;
5.5. įmonės pajėgumus ir personalo resursus;
5.6. mokesčių ir aplinkosaugos įstatymus;
5.7. kaip rengti, sudaryti ir derinti įmonės gamybinės, ūkinės, finansinės ir ekonominės veiklos verslo planus ir verslo organizavimo principus;
5.8. kaip rengti sudaryti ir vykdyti įmonės tarifinius susitarimus, kolektyvines, ūkines ir finansines sutartis bei reguliuoti darbo santykius;
5.9. rinkos ūkininkavimo bei įmonės valdymo metodus;
5.10. pagrindines teisines ūkininkavimo sąlygas;
5.11. įstatyminius darbo organizavimo pagrindus ir darbo įstatymus;
5.12. bendrovės finansines ir technines galimybes;
5.13. ekonominių rodiklių sistemą, pagal kurią būtų galima nustatyti įmonės padėtį rinkoje ir kurti realizavimo rinkos plėtimo programas;
5.14. kaip valdyti ekonomikos ir įmonės finansinius išteklius;
5.15. vietinius ir užsienio analogiškų paslaugų tiekėjus, geriausių vietinių ir užsienio analogiškų paslaugų ekonominius rodiklius;
5.16. marketingo pagrindus, planavimą, bei jo esmę;
5.17. rinkos tyrimą, kainų reguliavimą, rinkos ekonomikos pagrindus;
5.18. informacijos šaltinius ir informaciją apie savo konkurentus;
5.19. muitų ir pridėtinės vertės mokesčių sistemą, didmeninės ir mažmeninės kainos sudarymą;
5.20. kaip organizuoti darbą;
5.21. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus, taisykles ir normas;
5.22. bendravimo psichologijos pagrindus.
6. Direktorius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, bendrovės įstatais, bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šia pareigine instrukcija.
7. Nesant įmonės direktoriui, jo pareigas atlieka nustatyta tvarka skiriamas(-i) pavaduotojas (-ai), atsakingas(-i) už tai, kad minėtos pareigos būtų atliekamos kokybiškai, efektyviai ir laiku.
II. DIREKTORIAUS PAREIGOS
8. Pagal galiojančius įstatymus vadovauti gamybinei, ūkinei, finansinei ir ekonominei įmonės veiklai bei visiškai atsakyti už priimamų sprendimų padarinius, įmonės turto saugumą ir jo efektyvų panaudojimą bei įmonės finansinės ir ūkinės veiklos rezultatus.
9. Spręsti visus klausimus pagal jam suteiktas teises, pavesti ir kontroliuoti atskirų komercinių – ūkinių funkcijų vykdymą kitiems bendrovės darbuotojams.
10. Priimti ir atleisti darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis.
11. Skirti priimtiems darbuotojams paskatinimus bei nuobaudas.
12. Tvirtinti bendrovės vidaus darbo tvarkos taisykles, kolektyvinę sutartį, darbuotojų pareigines instrukcijas, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius atlygius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, leisti įsakymus.
13. Užtikrinti visus įmonės įsipareigojimus valstybinėms, regioninėms ir vietinėms biudžetinėms institucijoms, valstybiniams nebiudžetiniams socialiniams fondams, tiekėjams, užsakovams ir kreditoriams, taip pat banko įstaigoms bei ūkinių ir darbo sutarčių (sutarčių ir verslo planų) vykdymą.
14. Užtikrinti teisingą ekonominių ir administracinių vadovavimo metodų, vienvaldiškumo ir kolegialumo, aptariant bei sprendžiant klausimus, materialinių ir moralinių gamybos didinimo paskatų suderinamumą; kad būtų skatinamas kiekvieno darbuotojo materialinis suinteresuotumas ir atsakingumas už jam paskirtą darbą bei viso kolektyvo darbo rezultatus, o darbo užmokestis būtų mokamas laiku.
15. Kontroliuoti, kaip laikomasi darbo disciplinos.
16. Nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose turi teisę savarankiškai veikti ir sudaryti bendrovės sandorius kiti darbuotojai.
17. Kontroliuoti, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės – buhalterinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles.
18. Kontroliuoti ir priminti darbuotojams, kad už dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji tuos dokumentus.
19. Kontroliuoti bendrovėje įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įsakymų bei nurodymų savalaikį ir teisingą įgyvendinimą.
20. Patvirtinti bendrovės darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sarašą ir jų parašų pavyzdžius.
21. Bendrovės vardu pasirašyti sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus.
22. Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.
23. Vykdyti atskiras užduotis, įgyvendinti priemones, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.
24. Neleisti darbuotojui dirbti tą dieną, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
25. Rūpintis naujų kvalifikuotų bendrovės darbuotojų ruošimu, numatant bendrovės perspektyvą.
26. Teikti pasiūlymus, svarstant bei sudarant bendrovės perspektyvinius planus dėl bendrovės naujų paslaugų teikimo ar paslaugų sferos praplėtimo.
27. Reikalauti, kad pavaldūs bendrovės darbuotojai dirbtų kuo efektyviau, siekiant ekonomiškų ir našių finansinių rodiklių.
28. Peržiūrėti ir tvirtinti dokumentaciją, paslaugų vykdymo grafikus.
29. Domėtis bendrovės siūlomų paslaugų realizavimu, dalyvauti parodose ir mugėse.
30. Dalyvauti bendrovės veiksmų strategijos ir programos prognozavime.
31. Numatyti ir organizuoti perspektyvių priemonių bendrovės rekonstrukcijai ir vystymui įdiegimą.
32. Siekti geresnių rezultatų bendrovės veikloje.
33. Skatinti laisvą kūrybinę iniciatyvą ir kiekvieno darbuotojo atsakomybę už jam pavestų darbų įvykdymą, protingą riziką darbe bei bendrovės vardo saugojimą.
III. DIREKTORIAUS TEISĖS
34. Be įgaliojimo veikti įmonės vardu.
35. Reikalauti iš kitų įmonių atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad įsigytos darbo priemonės neatitiko darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.
36. Nutraukti komercines sutartis su tiekėjais, pirkėjais, jei jie pažeidžia sutartyje numatytus įsipareigojimus.
37. Disponuoti turtu ir įmonės resursais, kaip tai reglamentuoja įstatymai, įmonės įstatai, kiti normatyviniai aktai.
38. Atidaryti banko įstaigose atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas
39. Reikalauti, kad bendrovės darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų. Darbuotojams, pažeidusiems bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus, skirti drausmines, tarnybines nuobaudas, įstatymų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti pažeidimu padarytą žalą bendrovei.
40. Gauti iš darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės institucijų informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
41. Gauti Valstybės darbo inspekcijos atlikto bendrovės inspektavimo medžiagą ir su ja susipažinti.
42. Sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybei.
43. Įspėti bei sudrausminti bendrovės darbuotojus, neekonomiškai naudojančius materialines vertybes.
44. Reklamuoti bendrovę, pristatyti jos teikiamas paslaugas užsakovams ir klientams.
45. Atstovauti bendrovę valstybės valdžios, valdymo institucijose, teismuose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose, derybose.
46. Nustatyti žinių, sudarančių komercinę paslaptį, sudėtį ir apimtį, bei komercinės paslapties gynimo tvarką.
IV. DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ
47. Direktorius atsako už:
48. visą bendrovės komercinę, ūkinę, finansinę, socialinę veiklą;
49. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos organizavimą bendrovėje, elektros įrenginius aptarnaujančio personalo parinkimą, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymą, atestavimą ir instruktavimą;
50. personalo parinkimą bei jo kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms;
51. dėl jo kaltės padarytus bendrovei nuostolius;
52. bendrovės gamybinių, komercinių paslapčių išsaugojimą, gerą psichologinį klimatą jo vadovaujamame struktūriniame padalinyje .
53. Už savo pareigų netinkamą vykdymą direktorius atsako bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
54. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksą.
55. Už padarytą materialinę žalą – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksą.
56. Įmonės direktorius asmeniškai atsako už jo priimtų sprendimų, išeinančių už jo įgaliojimų, nustatytų galiojančių įstatymų, įmonės įstatų, kitų normatyvinių aktų, ribų, padarinius. Įmonės direktorius neatleidžiamas nuo atsakomybės, jei veiksmai, sukėlę atsakomybę, buvo padaryti asmenų, kuriems jis delegavo savo teises.
57. Įmonės direktorius, pasinaudojęs įmonės turtu ar lėšomis savo interesais ar interesais, priešingais steigėjų interesams, atsako, kaip tai numato civilinis, baudžiamasis ar administracinis kodeksas.

SU DIREKTORIAUS PAREIGINIAIS NUOSTATAIS SUSIPAŽINAU:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai parengti pagal: (dokumento pavadinimas, numeris ir data)

Nuostatus parengė:___________________________________________________________
(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

 

PAVIRTINTA
UAB „____________________“
Direktoriaus _______________
20 d. įsakymu Nr.

DIREKTORIAUS
PAREIGINIAI NUOSTATAI Nr.____

I. BENROJI DALIS
1. Direktorius – įmonės vadovas (toliau tekste – direktorius) vadovauja visai komercinei ūkinei bendrovės veiklai, organizuoja, kad būtų įvykdyti numatyti komerciniai finansiniai rodikliai.
2. Įmonės direktoriaus pareigos priklauso vadovaujančiųjų pareigų kategorijai.
3. Direktorių skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
4. Draudžiama derinti direktoriaus pareigas su vyriausiojo finansininko bei revizoriaus pareigomis.
5. Direktorius privalo išmanyti:
5.1. įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius gamybinę, ūkinę, finansinę ir ekonominę įmonės veiklą, valstybės, regiono bei vietos valdžios ir savivaldos institucijų nutarimus, nustatančius prioritetines ekonomikos bei atitinkamos šakos vystymosi kryptis;
5.2. kitų institucijų metodinius ir normatyvinius dokumentus, susijusius su įmonės veikla;
5.3. įmonės profilį, specializaciją, struktūros ypatumus, darbo specifiką ir asortimentą;
5.4. bendrovės ekonominio ir socialinio vystymosi perspektyvą;
5.5. įmonės pajėgumus ir personalo resursus;
5.6. mokesčių ir aplinkosaugos įstatymus;
5.7. kaip rengti, sudaryti ir derinti įmonės gamybinės, ūkinės, finansinės ir ekonominės veiklos verslo planus ir verslo organizavimo principus;
5.8. kaip rengti sudaryti ir vykdyti įmonės tarifinius susitarimus, kolektyvines, ūkines ir finansines sutartis bei reguliuoti darbo santykius;
5.9. rinkos ūkininkavimo bei įmonės valdymo metodus;
5.10. pagrindines teisines ūkininkavimo sąlygas;
5.11. įstatyminius darbo organizavimo pagrindus ir darbo įstatymus;
5.12. bendrovės finansines ir technines galimybes;
5.13. ekonominių rodiklių sistemą, pagal kurią būtų galima nustatyti įmonės padėtį rinkoje ir kurti realizavimo rinkos plėtimo programas;
5.14. kaip valdyti ekonomikos ir įmonės finansinius išteklius;
5.15. vietinius ir užsienio analogiškų paslaugų tiekėjus, geriausių vietinių ir užsienio analogiškų paslaugų ekonominius rodiklius;
5.16. marketingo pagrindus, planavimą, bei jo esmę;
5.17. rinkos tyrimą, kainų reguliavimą, rinkos ekonomikos pagrindus;
5.18. informacijos šaltinius ir informaciją apie savo konkurentus;
5.19. muitų ir pridėtinės vertės mokesčių sistemą, didmeninės ir mažmeninės kainos sudarymą;
5.20. kaip organizuoti darbą;
5.21. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus, taisykles ir normas;
5.22. bendravimo psichologijos pagrindus.
6. Direktorius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, bendrovės įstatais, bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šia pareigine instrukcija.
7. Nesant įmonės direktoriui, jo pareigas atlieka nustatyta tvarka skiriamas(-i) pavaduotojas (-ai), atsakingas(-i) už tai, kad minėtos pareigos būtų atliekamos kokybiškai, efektyviai ir laiku.
II. DIREKTORIAUS PAREIGOS
8. Pagal galiojančius įstatymus vadovauti gamybinei, ūkinei, finansinei ir ekonominei įmonės veiklai bei visiškai atsakyti už priimamų sprendimų padarinius, įmonės turto saugumą ir jo efektyvų panaudojimą bei įmonės finansinės ir ūkinės veiklos rezultatus.
9. Spręsti visus klausimus pagal jam suteiktas teises, pavesti ir kontroliuoti atskirų komercinių – ūkinių funkcijų vykdymą kitiems bendrovės darbuotojams.
10. Priimti ir atleisti darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis.
11. Skirti priimtiems darbuotojams paskatinimus bei nuobaudas.
12. Tvirtinti bendrovės vidaus darbo tvarkos taisykles, kolektyvinę sutartį, darbuotojų pareigines instrukcijas, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius atlygius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, leisti įsakymus.
13. Užtikrinti visus įmonės įsipareigojimus valstybinėms, regioninėms ir vietinėms biudžetinėms institucijoms, valstybiniams nebiudžetiniams socialiniams fondams, tiekėjams, užsakovams ir kreditoriams, taip pat banko įstaigoms bei ūkinių ir darbo sutarčių (sutarčių ir verslo planų) vykdymą.
14. Užtikrinti teisingą ekonominių ir administracinių vadovavimo metodų, vienvaldiškumo ir kolegialumo, aptariant bei sprendžiant klausimus, materialinių ir moralinių gamybos didinimo paskatų suderinamumą; kad būtų skatinamas kiekvieno darbuotojo materialinis suinteresuotumas ir atsakingumas už jam paskirtą darbą bei viso kolektyvo darbo rezultatus, o darbo užmokestis būtų mokamas laiku.
15. Kontroliuoti, kaip laikomasi darbo disciplinos.
16. Nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose turi teisę savarankiškai veikti ir sudaryti bendrovės sandorius kiti darbuotojai.
17. Kontroliuoti, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės – buhalterinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles.
18. Kontroliuoti ir priminti darbuotojams, kad už dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji tuos dokumentus.
19. Kontroliuoti bendrovėje įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įsakymų bei nurodymų savalaikį ir teisingą įgyvendinimą.
20. Patvirtinti bendrovės darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sarašą ir jų parašų pavyzdžius.
21. Bendrovės vardu pasirašyti sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus.
22. Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.
23. Vykdyti atskiras užduotis, įgyvendinti priemones, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.
24. Neleisti darbuotojui dirbti tą dieną, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
25. Rūpintis naujų kvalifikuotų bendrovės darbuotojų ruošimu, numatant bendrovės perspektyvą.
26. Teikti pasiūlymus, svarstant bei sudarant bendrovės perspektyvinius planus dėl bendrovės naujų paslaugų teikimo ar paslaugų sferos praplėtimo.
27. Reikalauti, kad pavaldūs bendrovės darbuotojai dirbtų kuo efektyviau, siekiant ekonomiškų ir našių finansinių rodiklių.
28. Peržiūrėti ir tvirtinti dokumentaciją, paslaugų vykdymo grafikus.
29. Domėtis bendrovės siūlomų paslaugų realizavimu, dalyvauti parodose ir mugėse.
30. Dalyvauti bendrovės veiksmų strategijos ir programos prognozavime.
31. Numatyti ir organizuoti perspektyvių priemonių bendrovės rekonstrukcijai ir vystymui įdiegimą.
32. Siekti geresnių rezultatų bendrovės veikloje.
33. Skatinti laisvą kūrybinę iniciatyvą ir kiekvieno darbuotojo atsakomybę už jam pavestų darbų įvykdymą, protingą riziką darbe bei bendrovės vardo saugojimą.
III. DIREKTORIAUS TEISĖS
34. Be įgaliojimo veikti įmonės vardu.
35. Reikalauti iš kitų įmonių atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad įsigytos darbo priemonės neatitiko darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.
36. Nutraukti komercines sutartis su tiekėjais, pirkėjais, jei jie pažeidžia sutartyje numatytus įsipareigojimus.
37. Disponuoti turtu ir įmonės resursais, kaip tai reglamentuoja įstatymai, įmonės įstatai, kiti normatyviniai aktai.
38. Atidaryti banko įstaigose atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas
39. Reikalauti, kad bendrovės darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų. Darbuotojams, pažeidusiems bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus, skirti drausmines, tarnybines nuobaudas, įstatymų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti pažeidimu padarytą žalą bendrovei.
40. Gauti iš darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės institucijų informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
41. Gauti Valstybės darbo inspekcijos atlikto bendrovės inspektavimo medžiagą ir su ja susipažinti.
42. Sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybei.
43. Įspėti bei sudrausminti bendrovės darbuotojus, neekonomiškai naudojančius materialines vertybes.
44. Reklamuoti bendrovę, pristatyti jos teikiamas paslaugas užsakovams ir klientams.
45. Atstovauti bendrovę valstybės valdžios, valdymo institucijose, teismuose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose, derybose.
46. Nustatyti žinių, sudarančių komercinę paslaptį, sudėtį ir apimtį, bei komercinės paslapties gynimo tvarką.
IV. DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ
47. Direktorius atsako už:
48. visą bendrovės komercinę, ūkinę, finansinę, socialinę veiklą;
49. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos organizavimą bendrovėje, elektros įrenginius aptarnaujančio personalo parinkimą, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymą, atestavimą ir instruktavimą;
50. personalo parinkimą bei jo kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms;
51. dėl jo kaltės padarytus bendrovei nuostolius;
52. bendrovės gamybinių, komercinių paslapčių išsaugojimą, gerą psichologinį klimatą jo vadovaujamame struktūriniame padalinyje .
53. Už savo pareigų netinkamą vykdymą direktorius atsako bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
54. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksą.
55. Už padarytą materialinę žalą – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksą.
56. Įmonės direktorius asmeniškai atsako už jo priimtų sprendimų, išeinančių už jo įgaliojimų, nustatytų galiojančių įstatymų, įmonės įstatų, kitų normatyvinių aktų, ribų, padarinius. Įmonės direktorius neatleidžiamas nuo atsakomybės, jei veiksmai, sukėlę atsakomybę, buvo padaryti asmenų, kuriems jis delegavo savo teises.
57. Įmonės direktorius, pasinaudojęs įmonės turtu ar lėšomis savo interesais ar interesais, priešingais steigėjų interesams, atsako, kaip tai numato civilinis, baudžiamasis ar administracinis kodeksas.

SU DIREKTORIAUS PAREIGINIAIS NUOSTATAIS SUSIPAŽINAU:

 

 

 

 

 

 

PAVIRTINTA
UAB „____________________“
Direktoriaus _______________
20 d. įsakymu Nr.

ADMINISTRATORĖS / ADMINISTRATORIAUS
PAREIGINIAI NUOSTATAI Nr. _________

I. BENDROJI DALIS
1. Administratorius privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.
2. Darbuotoją skiria administratorium ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį įmonės vadovas.
3. Administratorius pavaldus įmonės vadovui.
4. Administratoriui išvykus į komandiruotę, ar jam nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas specialistas, paskirtas įmonės vadovo nustatyta darbuotojų pavadavimo tvarka.
5. Administratorius turi išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimus, taip pat administratorius privalo žinoti:
5.1. įmonės, kurioje dirba, struktūrą;
5.2. įmonės veiklos sritis;
5.3. nuolatinius korespondentus;
5.4. darbo organizavimo tvarką;
5.5. darbo teisės pagrindus;
5.6. organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą;
5.7. raštvedybos taisykles ir kalbos kultūros normas;
5.8. tarnybinio etiketo reikalavimus;
5.9. darbuotojų pavardes, adresus, telefonus.
6. Administratorius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jos atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, įmonės įstatais, vadovo bei buhalterio įsakymais, darbo vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais.
II. ADMINISTRATORIAUS PAREIGOS
7. Informuoti įmonės vadovą apie gautus pranešimus.
8. Priminti įmonės vadovui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus.
9. Kviesti dalyvius į posėdžius, pasitarimus, juos registruoti.
10. Registruoti lankytojus, paskirti jiems pokalbio laiką su įmonės vadovu.
11. Organizuoti vadovo telefoninius pokalbius įmonėje ir už jos ribų;
12. Operatyviai sujungti įmonės vadovo telefoną su vidiniais ir išoriniais abonentais.
13. Rengti ir įforminti dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles. To paties reikalauti ir iš įmonės darbuotojų.
14. Vadovui įpareigojus spausdinti dokumentus.
15. Saugoti ir tinkamai naudoti įmonės antspaudą.
16. Informuoti įmonės darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindinti su darbo planais.
17. Atsakyti į lankytojų klausimus.
18. Priimti ir teikti informaciją telefonu, perduoti ir priimti žinias faksu.
19. Registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus.
20. Sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją.
21. Rengti įmonės bylų nomenklatūrą ir sudaryti bylas pagal nustatytus bylų nomenklatūros indeksus.
22. Reikalauti, kad darbuotojai laiku vykdytų įsipareigojimus.
23. Teikti paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais.
24. Saugoti dokumentus ir laiku juos archyvuoti.
25. Rūpintis, kad:
25.1. netrūktų kanceliarinių prekių;
25.2. patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika;
25.3. darbo vieta būtu tvarkinga.
26. Priimti svečius, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo.
27. Korektiškai elgtis ir būti nepriekaištingos išvaizdos.
28. Laiku ir teisingai įforminti gaunamus, išduodamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus.
29. Pagal visus reikalavimus tvarkyti kasą.
III. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS
30. Kontroliuoti dokumentų užduočių vykdymą.
31. Nepriimti neteisingai ir netvarkingai parengtų ir įformintų dokumentų.
32. Informuoti įmonės vadovą apie padėtį įmonėje, gautą informaciją, laukiančius lankytojus.
33. Informuoti vadovą apie raštvedybos bei dokumentų saugojimo būklę ir teikti siūlymus dėl darbo tobulinimo.
IV. ADMINISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖ
34. Administratorius atsako už:
34.1. tvarkingą techninių priemonių naudojimą;
34.2. kokybišką ir greitą gautos korespondencijos tvarkymą ir pateikimą įmonės vadovui;
34.3. gautų dokumentų registravimą, sisteminimą, ir pateikimą įmonės vadovui bei kitiems atsakingiems asmenims;
34.4. užduočių vykdymo kontrolę;
34.5. dokumentų saugumą;
34.6. įmonės komercinių ir gamybinių paslapčių saugojimą;
34.7. korektišką lankytojų priėmimą;
34.8. teisingą darbo laiko naudojimą;
34.9. saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą.
35. Už savo pareigų netinkamą vykdymą administratorė atsako darbo vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
36. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus.
37. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus.

SU ADMINISTRATORIAUS PAREIGINIAIS NUOSTATAIS SUSIPAŽINAU:

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai parengti pagal: (dokumento pavadinimas, numeris ir data)

Nuostatus parengė:____________________________________________________________
(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai parengti pagal: (dokumento pavadinimas, numeris ir data)

Nuostatus parengė:___________________________________________________________
(parašas) (vardas, pavardė)