Darbovietėje darbo tvarka yra apibrėžiama darbo tvarkos taisyklėse. Kai kuriose šalies ūkio šakose ir srityse atskirų darbuotojų kategorijų darbo drausmę reglamentuoja įstatymai, drausmės statutai ir nuostatai ar kiti specialūs teisės aktai. Kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai.

Įprastai, darbo tvarkos taisykles rengia personalo tarnyba. Tačiau gali būti ir taip, jog įmonėje personalo tarnybos organo nėra. Tokiu atveju, darbo tvarkos taisykles gali rengti ir biuro administratorius. Taigi, kaip matyti, nėra specialaus reikalavimo ar nurodymo, kas turi parengti darbo tvarkos taisykles. Svarbu, jog rengiamos darbo tvarkos taisyklės neprieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams. Be to, parengtos darbo tvarkos taisyklės privalomai turi būti suderinamos su įmonės vadovu. Rengiamos darbo tvarkos taisyklės turi atitikti šiuolaikinius darbo santykius tarp darbdavio ir darbuotojų. Taigi, darbo tvarkos taisyklių rengimas turi remtis šiuolaikine teisine darbo santykių baze.

Būtina atkreipti dėmesį, jog darbo tvarkos taisyklės yra pagrindinis įmonės vidaus dokumentas, kuriuo galima stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo našumą ir efektyvumą. Turint nuoseklias ir iki galo parengtas darbo tvarkos taisykles, tikėtina, jog kils mažiau ginčų ir nesusipratimų darbe, nes viskas bus įtvirtinta ir įmonės vadovo patvirtinta dokumentuose.

Pagrindiniai darbo tvarkos reikalavimai pateikti Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Darbo tvarkos taisyklės yra išskiriamos į šiuos skyrius:

  1.      Bendrosios nuostatos.
  2.      Darbo sutarties sudarymas, keitimas, nutraukimas.
  3.      Pagrindinės darbuotojo ir darbdavio teisės ir pareigos.
  4.      Darbo laikas.
  5.      Poilsio laikas.
  6.      Darbuotojų skatinimas ir drausminių nuobaudų taikymas.
  7.      Darbo etika.
  8.      Baigiamosios nuostatos.