Pareiginių nuostatų ruošimas

Reikia Jūsų įmonei pritaikytų pareiginių nuostatų ir darbo tvarkos taisyklių?

Konsultuojame:

 • darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo klausimais
 • darbo ir poilsio laiko klausimais
 • darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo klausimais
 • komercinės (gamybinės) paslapties klausimais
 • saugos darbe bei darbo saugos organizavimo klausimais (darbo saugos priemonių planavimas, darbuotojų instruktavimas ir mokymas)
 • kitais individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose iškylančiais klausimais

Ruošiame dokumentus:

 •  individualias darbo sutartis
 •  kolektyvines sutartis
 • darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus
 • pareiginius nuostatus
 • darbo tvarkos taisykles
 • komercinių paslapčių apsaugos dokumentus
 • aktus, reglamentuojančius darbuotojų darbo, poilsio, darbo užmokesčio ir kitas darbo sąlygas
 • materialinės atsakomybės sutartis
 • užsienio piliečių įdarbinimui reikalingus dokumentus

Atstovaujame:

 • priteisiant neišmokėtą darbo užmokestį bei kitus su darbo teisiniais santykiais susijusius mokėjimus
 • ginčijant darbo sutarties nutraukimo pagrįstumą, drausminių nuobaudų paskyrimą
 • atlyginant materialinę žalą darbdaviui
 • atlyginant žalą darbuotojo sveikatai
 • atliekant sutarčių teisinį vertinimą bei auditą
 • steigiant darbuotojų profesines sąjungas
 • kolektyvinėse derybose
 • valstybinėse institucijose, darbo ginčų komisijose bei teismuose nagrinėjant iš darbo teisinių santykių kylančius ginčus

 

 

Įstatymu nustatyta tvarka įmonėms rekomenduojama parengti kiekvieno darbuotojo pareiginius nuostatus tam, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo darbus ir atsakomybės ribas, ir apie tai būtų susitarta raštu. Tai veiksmingiausia priemonė darbo funkcijoms aprašyti. Turint pareiginius nuostatus darbdavys  garantuotas, kad kilus ginčui tarp darbdavio ir darbuotojo bus galima įrodyti, kad darbuotojas  buvo įpareigotas atlikti jam pareiginiais nuostatais paskirtas funkcijas

Darbdavys, turėdamas pareiginius nuostatus:

 • bus garantuotas, jog bus vykdomi privalomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai darbovietėje
 • darbo ginčo atveju, raštiškai supažindinus su pareigomis, lengviau įrodyti, kad padaryto pažeidimo kaltininkas yra darbuotojas
 • darbdavys remdamasis pareiginiais nuostatatais gali skirti drausminę nuobodą
 • tikslus ir aiškus darbuotojo funkcijų nustatymas apdraudžia darbdavį nuo piktnaudžiavimo, pavedant atlikti užduotį